Mashhad University of Medical Sciences
بازدیدکنندگان
امروز 20
اين هفته 20
اين ماه 1436
منو اصلی

درباره مدیریت امور حقوقی

 

      دفتر امور حقوقی دانشگاه به عنوان یکی از مدیریت های زیر مجموعه ریاست محترم دانشگاه با ماموریت و رسالت استیفای حقوق و حفظ منافع دانشگاه به انجام  وظایف خود می پردازد،که اهم شرح وظایف و اختیارات دفتر به شرح زیر می باشد:


شرح وظايف 


1) اموردعاوی (حقوقی – کیفری)

   اموري است كه از طريق دفتر امور حقوقي جهت استيفاي حقوق دانشگاه و يا دفاع از حقوق دانشگاه از طریق مراجع قضائی انجام مي شود:

الف)دعاوی حقوقي:

s  تهيه و جمع آوري مدارك لازم جهت تنظيم دادخواست حقوقي و يا لايحه دفاعيه، تقديم دادخواست به مرجع قضايي و ثبت آن و اخذ شماره ثبت و پيگيري،شركت در جلسات دادرسي پس از تعيين وقت ،پيگيري و اطلاع از  مفاد آراي صادره له و عليه دانشگاه و پي گيري اجراي حكم،اعتراض و تجدید نظر خواهی نسبت به آرایی که علیه دانشگاه صادر گردیده است.

s   اخذ خسارات از متخلفين از مفاد قرارداد

s  اخذ خسارات از ممتنعين از اجراي تعهدات از طريق مراجع قضايي و يا دفتر اسناد رسمي و يا ادارات ثبت

s   اقدامات قانونی مبنی بر تخليه ملك  و مطالبه ضرر و زيان وارده ، مطالبه اجور معوقه

s  الزام به انجام تعهد از طرق مختلف قانونی از جمله مراجع قضایی و دفاتر اسناد رسمی و اداره ثبت اسناد

s  بررسي و پاسخ به ادعاهاي حقوقي مطروحه عليه دانشگاه در مراجع غير قضايي

s   بررسي، شركت در جلسات رسيدگي ديوان عدالت اداري

s  بررسي،‌ پاسخ شركت در جلسات رسيدگي ديوان عدالت اداري مربوط به شكايت اشخاص حقيقي و حقوقي عليه دانشگاه و مؤسسات تابعه

ب)دعاوی کیفری:

s   تهيه و جمع آوري مدارك و مستندات لازم جهت تنظيم شکوائیه

s  تقديم شکوائیه به مرجع قضايي(قاضی ارجاع)، ثبت آن و اخذ شماره ثبت

s   مراجعه به واحد ارجاع شونده و تكميل برگه اظهارات و تشكيل پرونده

s   پيگيري از طريق مراجع قضايي و انتظامي ( بازپرسي، دادياري ،كلانتري،‌آگاهي)

s   معرفي نماينده حقوقی، شركت در وقت تعيين شده و پيگيري تا حصول نتيجه

s   تجدید نظر خواهی از آرایی که علیه دانشگاه صادر شده اند

s   پیگیری اجرای حکم، آراء قطعی

s   حمايت قضايي از كارمندان و مسئولين در مراجع قضايي

  2) امور قراردادها

s   تهيه و تنظيم برگ شرايط مناقصه و مزايده

s   تهيه و تنظيم برگ شرايط استعلام

s   تهيه و تنظيم پيوست ها و ضمائم مناقصه

s   تهيه و تنظيم قراردادهاي مورد نياز واحد هاي تابعه دانشگاه

s   تهيه وتنظيم متمم ها و اصلاحيه هاي قرارداد بر اساس مجوزهاي صادره

s  بررسي و اعلام نقطه نظرات کارشناسي در خصوص قراردادهاي ارسالي از واحد هاي تابعه دانشگاه

s   تهيه و طراحي فرم هاي مورد نياز

s   بررسي مدارک و اسناد مورد نياز جهت تنظيم قرارداد

s   تهيه و تنظيم بسته و چک ليست خدمات مورد نياز

s   اعمال نقطه نظرات اصلاحي در بسته و چک ليست هاي موجود

s   ثبت وضبط قراردادهاي منعقده در بانک اطلاعاتي در خصوص قراردادهاي منعقده دانشگاه

s   استخراج و ارائه آمار در خصوص قراردادهاي منعقده دانشگاه

s  درج اطلاعات مربوط به مزايده ها و مناقصه های دانشگاه در سايت دانشگاه، پايگاه ملي مناقصات و سامانه سازمان بازرسی کل کشور

s   تنظيم آگهي روزنامه جهت مناقصه ها و مزايده های دانشگاه

s   بايگاني مکاتبات و پرونده هاي مربوط

s   ثبت اطلاعات آماري مناقصه هاو مزايده های برگزار شده

s  هماهنگي وبرنامه ريزي در خصوص جلسات بازگشايي پاکتهاي مناقصه ها و مزايده های دانشگاه وتنظيم صورتجلسه کميسيون

s   مطالعه و رعايت دستورالعملها، بخشنامه ها و آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه درخصوص تنظيم مفاد شرايط و قراردادهاي تنظيمي

s  شرکت درجلسات،همايش ها و نشست هاي مرتبط طبق دستور رییس دفتر امورحقوقی

 3) امور تعهدات

s  بررسي وضعيت تعهد و اخذ غرامت تحصيلي از متعهدينی که از انجام خدمت تعهدات قانونی خویش، خودداری نموده اند

s  اقدامات مورد نیاز در خصوص انجام مكاتبات لازم در زمينه سند تعهد و تعيين ميزان مطالبات دانشگاه از متعهدين از طريق ادارات و قسمت هاي مربوطه پرداخت كننده وجوه يا مراجع مسئول مندرج در سند تعهد

s   اخذ تعهد رسمي از افرادي كه جهت گذراندن دوره هاي آموزشي به اين دفتر معرفي مي گردند

s  اخذ تعهد جهت فرصتهاي مطالعاتي

s   پيگيري اسناد متعهدين به خدمت( دانشجويان پزشكي،‌ پرستاري ،‌  بهياري) و مستنکفین خدمت و همچنين فسخ اسنادي كه تعهد آنان سپري شده است

s   نظارت و اقدام  به صدور درخواست اجرائيه نسبت به اسناد لازم الاجرا به منظور وصول حقوق دانشگاه و دولت

س    اخذ تعهد جهت فرصتهاي مطالعاتي

س   اخذ وثيقه ملكي و غير ملكي از متقاضيان استفاده از بورس تحصيلي

س  اقدام در جهت فك سند در صورت ايفاي تعهدات شخص متعهد از طريق دفترخانه مربوطه و اجراي ثبت تا حصول نتيجه

س   در صورت عدم ايفاي تعهد تقاضاي صدور اجراييه و ارسال آن به اجراي ثبت جهت وصول طلب

س   مكاتبه با اداره متبوع كارمند ضامن جهت مبلغ مورد مطالبه و كسر از حقوق وي

  4) امور املاک

س شناسایی اموال غیر منقول ملکی و موقوفه ای، دارای سند(رسمی، واگذاری عادی، صلحنامه،...)، فاقد سند مالکیت متعلق به دانشگاه

س   اخذ اطلاعات اموال غیر منقول دانشگاه از واحدهای تابعه به صورت سالیانه جهت به روز کردن آمار و اطلاعات املاک

س  اخذ مستندات مالکیت املاک دانشگاه از واحدهای تابعه، جهت نگهداری در دفتر امورحقوقی و ارسال اصل اسناد مالکیت رسمی به اداره اموال دولتی یا خزانه معین دارایی استان

س  مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک، اموال دولتی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، راه و شهرسازی و.....جهت پیگیری صدور اسناد املاک فاقد سند دانشگاه

س   ارشاد و راهنمایی رابطین واحدها در خصوص اخذ اسناد مالکیت از طریق مراجع ذیربط مذکور

س  فروش اموال غیر منقول مازاد بر نیاز دانشگاه از طریق برگزاری تشریفات مزایده پس از اخذ مجوز فروش از هیات امناء دانشگاه و ارزیابی ملک توسط کارشناس یا هیات کارشناسان رسمی دادگستری

س  خرید املاک مورد نیاز دانشگاه در صورت تخصیص اعتبار ودارا بودن طرح مصوب

س  پیگیری تنظیم و تجدید سند اجاره عرصه املاک موقوفه ای دانشگاه از آستان قدس رضوی و اداره اوقاف و امور خیریه

س   اخذ اسناد مالکیت اعیانی املاکی که عرصه آن موقوفه می باشد

س  پاسخگویی و مراجعه به مراجع قانونی و قضایی در ارتباط با مالکیت ،تصرفات ، بدهی و....نظیر دادگاه ها، ادارات ثبت اسناد و املاک، کمیسیون مستند سازی اموال دولتی، اداره کل اموال دولتی، شهرداری ها(کمیسیون مواد77 و 100) و سایر مراجع مربوطه

س  تنظیم توافق نامه ، قراردادهای اجاره و.... در خصوص واگذاری املاک دانشگاه به اشخاص حقیقی و حقوقی

س  تنظیم توافق نامه ها و مقاوله نامه ها و.... در خصوص املاکی که از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی به دانشگاه واگذار می گردند

س   پاسخگویی به استعلامهای واحدهای تابعه در خصوص املاک دانشگاه

 5) انجام سایر امور محوله

 س  تهيه و صدور بخشنامه جهت اطلاع رسانی واحدهای تابعه دانشگاه از مفاد ضوابط و مقررات قانونی و... ذیربط

s  پاسخگویی به استعلامهای به عمل آمده از سوی مراجع قضائی و قانونی و سایر موسسات عمومی نظیر شهرداری ها

s   پاسخگوئی به استعلامهای به عمل آمده از سوی واحدهای تابعه دانشگاه

s  پاسخگوئی به شکایات اداره کار و امور اجتماعی و شرکت در جلسات شعب تشخیص، تنظیم اعتراضیه نسبت به آراء صادره از شعب تشخیص و ثبت آن ، شرکت در جلسات شعب حل اختلاف

s  پاسخگوئی به ادعاهای مطروحه از سوی سازمان تامین اجتماعی، تنظیم اعتراض نسبت به مبالغ اعلامی ، شرکت در جلسات هیات بدوی تشخیص مطالبات، تنظیم اعتراضیه نسبت به آراء صادره از هیات بدوی تشخیص مطالبات و ثبت آن، شرکت در جلسات هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات   

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.