علي خياباني مقدم

پست سازمانی: مدیر امور حقوقي

تحصیلات:ليسانس حقوق

شروع به خدمت:1369/9/1

تلفن مستقیم:38713646

پست الکترونیک:KhiabaniMA1@mums.ac.ir


 
       
     مجتبی خدادادی

پست سازمانی:رییس گروه امور حقوقی

تحصیلات:لیسانس حقوق

شروع به خدمت:1378/12/2

تلفن داخلی:38049438

پست الکترونیک :khodadadim1@mums.ac.ir


 
     مجید محمدیان

پست سازمانی:کارشناس مسئول امور حقوقی(املاک)

تحصیلات:لیسانس حقوق

شروع به خدمت:1383/4/17

تلفن داخلی:38049439

پست الکترونیک :mohamadianm1@mums.ac.ir


 
   m

 مجید مودت

پست سازمانی:مسئول دفتر

تحصیلات:دانشجوی حقوق

شروع به خدمت:1379/10/1

تلفن داخلی:38049030

پست الکترونیکی :mavedatm1@mums.ac.ir


 

 
   ma کاظم ماهی جاغرق

پست سازماني :کارشناس مسئول امور دعاوی و معاضدت قضایی

تحصیلات:کارشناس حقوق

شروع به خدمت:

تلفن داخلی: 38049440

پست الکترونیکی: mahijk1@mums.ac.ir

 
   y علی یزدان دوست

پست سازماني :کارشناس امور حقوقي

تحصیلات:کارشناس حقوق

شروع به خدمت: 1384/02/01

تلفن داخلی:38049440

پست الکترونیکی: yazdandousta1@mums.ac.ir

 
    مرضیه احراری

پست سازماني :کارشناس امور قراردادها

تحصیلات:لیسانس مدیریت بهداشتی درمانی

شروع به خدمت:1380/2/4

تلفن داخلی:38049437

پست الکترونیکی:AhrariM1@mums.ac.ir

 
     سونا براتی

پست سازماني :کارشناس امور مناقصات

تحصیلات:لیسانس زیست شناسی

شروع به خدمت:1385/2/22

تلفن مستقیم:8797264

تلفن داخلی:38049437

پست الکترونیکی:baratis1@mums.ac.ir

 
     اعظم شاه ابراهیمی

پست سازماني :کارشناس امور حقوقي

تحصیلات:کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

شروع به خدمت:1385/3/1

تلفن داخلی:38049435

پست الکترونیکیshahebrahimia1@mums.ac.ir

 
    فاطمه لشکری

پست سازمانی:کارشناس امور حقوقي

تحصیلات: ;کارشناسی ارشد حقوق خصوصي

شروع به خدمت:1389/12/26

تلفن داخلی:38049435

پست الکترونیکی:lashkarif2@mums.ac.ir