نشانی: مشهد- رضاشهر- بلوار شهيد فکوري- روبروی فکوری 94- شهرک دانش و سلامت-
سازمان مرکزي دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تلفن: 38795031 -051
  نمابر: 38713645-051