فرم اخذ تعهد محضری از پذیرفته شدگان در آزمون دستیار تخصصی پزشک خانواده 95(دستیاران آزاد)

فرم اخذ تعهد محضری از پذیرفته شدگان در آزمون دستیار تخصصی پزشک خانواده 95(سهمیه مناطق محروم)
s

راهنمای اخذ تعهد از پذیرفته شدگان چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیاری رشته های مختلف تخصصی سال 97-96

s فرم اخذ تعهد محضری از پذیرفته شدگان در آزمون دستیار تخصصی96(دستیاران آزاد)
س فرم اخذ وثیقه ملکی از پذیرفته شدگان در آزمون دستیار تخصصی96(دستیاران آزاد)
s فرم تعهد محضری بهره مندی از ماموریت آموزشی  اعضای هیات علمی – پذیرفته شدگان آزمون دستیاری
s فرم تعهد محضری بهره مندی از ماموریت آموزشی  کارکنان غیر هیات علمی – پذیرفته شدگان آزمون دستیاری
s راهنماي اخذ تعهد از پذيرفته شدگان آزمون دستياري تخصصی 96(سهميه مناطق محروم)
s  فرم  تعهد محضري  پذیرفته شدگان آزمون دستیاری تخصصي باليني 96 (سهميه مناطق محروم)
فرم  اخذ وثیقه ملکی از پذیرفته شدگان آزمون دستیاری تخصصي بالينی96 (سهميه مناطق محروم)