فرم های تعهد پذیرفته شدگان سی و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیاری تخصصی دندانپزشکی سال تحصیلی 1401-1400

فرم های تعهد پذیرفته شدگان  آزمون پذیرش دکترای تخصصی(Ph.D) سال تحصیلی 1401-1400

فرم های تعهد پذیرفته شدگان چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیاری تخصصی پزشکی سال تحصیلی 1401-1400

فرم های تعهد پذیرفته شدگان سی و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیاری فوق تخصصی سال تحصیلی 1401-1400

نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات در سال 1400 

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1399

قانون بودجه سال 1399

نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات در سال 1399

دستورالعمل تضمین معاملات دانشگاه های علوم پزشکی مورخ 97/3/1

سیاست ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت در جمهوری اسلامی ایران

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی به انضمام الحاقیه آنها
قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه کشور
نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات در سال 1396
ضوابط اجرایی بودجه سال 1396
قانون بودجه سال 1396
ضوابط اجرایی بودجه سال 95
نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات در سال 95
بخشنامه شماره 100/1266 مورخ 1393/10/10 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص ممنوعیت بکارگیری نیرو
ضرورت پاسخگویی دفاتر حقوقی دانشگاه ها به استعلامات حقوقی (بخشنامه مورخ 1394/10/05 سرپرست محترم دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی)
 بخشنامه تکلیف به تجدید نظرخواهی در خصوص دعاوی اداری و استخدامی مطروحه توسط کارکنان علیه دستگاه های اجرایی
آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب 94/9/22
انتشار کتاب "مجموعه قوانین و مقررات کاربردی کارشناسان شاغل در دفاتر حقوقی دانشگاه های علوم پزشکی(1) " توسط کارشناسان دفتر امور حقوقی دانشگاه
مصوبه سیاست ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت در جمهوری اسلامی ایران(انتصاب روسای دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در مراکز غیر استانی توسط رییس دانشگاه مرکز استان)
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
تسری شمول بند (ب) ماده 20 قانون پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص نرخ دیه در سال 1394
صدور رأی ایجاد رویه در خصوص مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه
تصویب نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات سال 1394
بند "ج" ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)
تصویب نامه شورای عالی اداری درخصوص احیاء و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
بخشنامه تغيير شغل و محل خدمت کارمندان مشمول قانون مديريت خدمات کشوري
ضرورت استقرار دفاتر حقوقي در حوزه رياست دانشگاه
مصوبه شماره 6291/ت48941هـ مورخ 28/1/93  هيات وزيران در خصوص خرید راهبردی خدمات سلامت
تصویب نامه در خصوص ممنوعیت خرید کالاهای خارجی
نکاتي پيرامون ماده 616 قانون مجازات اسلامي
 
     

 

فرآیند  امور مربوط به معاملات دانشگاه    
فرآیند اخذ تعهد محضری توسط امور حقوقی دانشگاه    
فرآیند اقامه دعاوی حقوقی در مراجع قضائی    
فرآیند اخذ تعهد محضری از تحویل گیرندگان خودروهای دانشگاه